Mr. Gomoku

Screenshots
Screenshot #1
Picture
Screenshot #2
Picture